0

Adatfelhasználási szabályzat

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

1. Adatkezelés célja: 

Az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

2. Az adatkezelés időtartama: 

Az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

3. Az adatkezelési cél megszűnése

Az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

4. Az adatok nyilvántartása

Az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

5. Személyes adatok és harmadik fél

Az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

6. Betekintés az adatokba

Az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. nyilvántartásában módosítja.

7. Jogellenes magatartás vélelme

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. Az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest, 2015. május 1.

NAIH-85656/2015